top of page

Artists

Mila Sariaya
(211122-1) 90.4cmX180_edited.jpg

Represented

Artist

Cho Yong-nam
Hwang Si
Ryu Young sin
Kwon Gi ja
O Gyeong Deok
Heo Hwang
Park Hyeong Pil
Lee Geon Yong
(220120-03) 사랑하는천경자여사께 71cmX49cm 2013.JPG
(N165) 90cmX60cm oil on canvas 2017.JPG

조영남
cho Young-Nam

황시
​Hwang Xi(Simao)

 

(211229-30) 24cmX33cm.JPG
(220302-01) 오경덕 인간과자연 53cmX65cm 2022.JPG
(220508-03) 류영신 - 60.5cmX60.5cm acrylic on canvas 2022.JPG

류영신
​Ryu Young-sin

권기자
​Kwon Gi-Ja

오경덕
O kyeong-Deok

 

109cmX79cm acrylic on paper 2012 (1).JPG
(039109-2) 허황 가변의식 41cmX53cm(10p) mixed-media on canvas.JPG
박형필 91cmX73cm acrylic on canvas 2020.JPG

이건용
Lee Geon-Yong

허황
Heo Hwang

박형필
Park Hyeong-pil

(220404-07) Friendship 45.5cmX38cm acrylic on panel 2022.JPG

카지카와,요시카주
Kajilkawa,Yoshikazu

(BL22051) 박다원 - Now here in Blue 53mX45.5cm acrylic on canvas 2022.JPG

박다원
Park Daa-Won

아산아트컬쳐 로고최종 PNG-03_edited_edited.png
bottom of page